PPA

PERSOONLIJKE PROFIEL ANALYSE (PPA)

Overduin&Co. is gecertificeerd voor het gebruik van producten van Thomas International (zie: http://www.thomasinternational.net/nl-nl/home.aspx). We maken met name gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA).

Wat is een PPA? 

De PPA is een relatief eenvoudig methode (slechts 24 regels, max 10 minuten), die werkt met gedwongen woordkeuzes. Na digitale invulling bieden we een rapportage aan, die -objectief en gevalideerd- inzicht verschaft in het werkgedrag. Het is toepasbaar voor alle functies: bestuurder/directie, managers, staf en professionals. Het kan ingezet worden voor individuen, teams, projectteams, werkgroepen en strategische relaties. Voor: selectie en aanname van nieuw personeel van alle niveaus,  het bepalen van ontwikkelingspotentieel, het samenstellen van teams of projecten; het ondersteunen van onderpresterende medewerkers,  het inzichtelijk maken van spanningen of onduidelijkheden.

Achtergrond PPA

De  PPA geeft inzicht in de eigenschappen van een persoon die van belang zijn voor een bepaalde functie, taken of rollen. Het oorspronkelijke model grijpt terug op theorieën van Jung, aan de hand waarvan dr. William Moulton Marston vier fundamentele gedragskenmerken ontleende:

  •  PPA factoren

Door middel van de scores op deze vier profielfactoren wordt een individueel profiel samengesteld. Het profiel wordt uitgewerkt voor drie situaties: eigen beeld, gedrag onder druk en werkmasker (gewenst gedrag om succesvol te zijn in het werk).

Er bestaan geen slechte profielen. De stijl van ondernemen, leidinggeven, samenwerken etc. verschilt per profiel. De kunst is: het optimale rendement uit uw profiel te halen. Leiding te geven op basis van uw persoonlijke profiel, is het fundament voor authenticiteit.

Wat kan ik met een PPA?

De PPA biedt  inzicht in kwaliteiten en valkuilen; in individuele patronen in het werkgedrag zoals leiding geven, samenwerken, communiceren en organiseren van het werk. Bewustwording is de eerste stap voor persoonlijke ontwikkeling, waarin gewerkt wordt op het eigen gedrag, motivatie en talent.

Zelfkennis en sociaal bewustzijn worden steeds belangrijker voorwaarden voor succesvol functioneren. Een bewuste houding ten aanzien van gedrag is de eerste stap naar optimalisatie van de werksterkten, bovendien kunnen beperkende eigenschappen worden gecompenseerd.

De inzichten die worden verkregen op basis van PPA leiden tot meer begrip en waardering voor onderlinge verschillen in werkstijl; het voorkomt misverstanden en conflicten.

Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werken. Werving, selectie, ontwikkeling en binding van de juiste mensen versterkt uw organisatie.

Op basis van de inzichten van de PPA kunt u:

–          Uw eigen gedragseigenschappen leren kennen

–          Leren hoe u –binnen uw eigen profiel- tot taakvolwassenheid komt

–          Leren anderen te begrijpen, met een ander profiel

–          Uw eigen gedragsstijl zo aanpassen, dat u effectief kunt omgaan met andere profielen

–          Leren onder welke condities andere profielen tot ontwikkeling kunnen komen

–          Uw persoonlijk profiel matchen met het (gewijzigd) functieprofiel

 Werkwijze: gedwongen woordkeuze

PPA is een gedwongen woordkeuze techniek waarbij 24 keer moet worden gekozen uit een serie begrippen. Het invullen van het formulier duurt max 10 minuten.

Het resultaat wordt door een beschermd software programma van Thomas International verwerkt en leidt tot een rapport dat voor de begeleidende adviseur niet te beïnvloeden is. In overleg met de opdrachtgever wordt een keuze gemaakt uit onderstaande rapportagemogelijkheden:

1. PPA rapport

De Persoonlijke Profiel Analyse geeft een uitgebreid beeld van individueel werkgedrag. Beschreven worden: de geprefereerde werkstijl, werksterkten, motivatoren en de bijdrage die een persoon kan leveren aan de organisatie. Ook gedrag onder druk, situationele gedragsaanpassingen en eventuele spanningen komen aan bod.

2. Samenvatting voor Kandidaat

Ontworpen om het geven van feedback aan de kandidaat te vergemakkelijken. De rapportage bestaat uit een beschrijving van algemene gedragseigenschappen, motivatoren en de waarde voor de organisatie.

 3. Samenvatting voor Leidinggevende

Geeft een puntsgewijs overzicht van de persoonlijke gedragseigenschappen ten behoeve van de leidinggevende.

 4. Sterkte/Zwakte Analyse

Een krachtig instrument waarmee snel en effectief inzicht wordt verkregen in de sterkten en beperkingen van een individu. Deze rapportage is bij uitstek van toegevoegde waarde bij functioneringsgesprekken

 Validiteit

PPA is positief gekwalificeerd door de British Psychological Society (BPS) op basis waarvan het Certificate of Registration is toegekend.

De test/hertest-betrouwbaarheidscoëfficienten van de PPA ligt op ca. 80%. De interpretatie van de DISC-factoren hebben een voorspellend gehalte van 85% en hoger.

 Meerwaarde Overduin&Co.

De adviseurs van Overduin&Co. zijn allen universitair geschoold in een van de sociale wetenschappen. Daardoor zijn zij in staat de PPA-profielen te combineren met hun oorspronkelijk kennisdomein. Zij combineren een biografisch interview, de PPA-rapportage en een Kernkwadrant.  De meerwaarde schuilt in de combinatie van deze drie  methoden. Dit biedt een hoge mate van betrouwbaarheid van de inzichten en gedragspatronen alsook een goed inzicht in daaruit voortvloeiende leeropgaven.

De PPA zetten we tevens in bij opdrachten voor coaching en teamontwikkeling.

 Procedure

Via een Overduin&Co.- adviseur ontvangt u van Thomas International per mail een digitale uitnodiging voor het invullen van  de PPA. Via een link en invulling van uw persoonlijke code, komt u op de pagina waar u na een korte instructie de PPA -regel voor regel- kunt invullen. Na volledige invulling, sluit u af en ontvang de Overduin&Co.- adviseur bericht dat u de PPA hebt ingevuld. De adviseur stelt vervolgens de rapportage samen op basis van de digitale informatie.

Wij bevelen u aan de rapportage rustig te lezen en zo mogelijk met enkele vertrouwde personen te bespreken.

Dan volgt het live adviesgesprek met een van onze adviseurs. Daarin wordt gestart met een biografisch interview, de PPA-rapportage toegelicht en vervolgens –afhankelijk van de afspraak met de opdrachtgever- onderzocht wat de match is tussen het persoonlijk- en functieprofiel. Bij discrepantie wordt doorgesproken wat de leeropgaven en de leerroute zou kunnen zijn.

In overleg met de opdrachtgever, wordt voor de kandidaat een rapportage opgesteld van het adviesgesprek.

Kosten PPA + 

Een PPA bestaat uit een automatisch vervaardigde rapportage vanuit drie perspectieven: het eigen beeld, gedrag onder druk en het werkmasker. De uiteindelijke kostprijs is afhankelijk van de gewenste rapportagevorm, duur van het adviesgesprek en evt. rapportage.  Gemddeld komt dit neer op een bedrag tussen € 750,- – € 900,-  exclusief BTW.

Interesse? Neem contact op met Piet Overduin, tel. 06 – 54 27 24 98 of via mail: piet@overduinenco.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *